วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ประกาศสมาคมศิษย์เก่าบริหารการศึกษา

ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น และรายชื่อศิษย์ของภาควิชาบริหารการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในด้านการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

ดาวน์โหลดประกาศเป็นไฟล์PDF
ขอเชิญร่วมประชุมทางวิชาการ

โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2558 ของสมาคมศิษญ์เก่าบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง " อีกหนึ่งปีก็สามรอบ"
ในวันที่ 6 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ผู้วางรากฐานมหาวิทยาลัยศิลปากร‬

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นวาระครบ ๕๓ ปีวันถึงแก่อนิจกรรมของ ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี ป.ม., ท.ช., ร.ด.ม.(ศ) ‪#‎ผู้วางรากฐานมหาวิทยาลัยศิลปากร‬ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยศิลปากรคนแรก / ปฐมคณบดีของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ กับคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ‪#‎บิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทย‬...นับแต่ครั้งนั้น ‪#‎อาจารย์ฝรั่ง‬ จึงเป็นอมตะในหัวใจชาวศิลปากรอยู่เสมอ

* สิบสี่พฤษภาคมพาขมขื่น    มิย้อนคืนฟื้นฝืนคืนกลับได้
อาจารย์ฝรั่งลาลับดับชีพไป   สองห้าศูนย์ห้าไห้เทวษทน๏ มวลเหล่าศิษย์อาจารย์ฝรั่งควรระลึก       วันรำลึกนึกถึงบำเพ็ญกุศล
กี่ปีผ่านนานเนิ่นหมุนเวียนวน        ยังรักล้นเทิดบูชาคารวะครู
๏ หากวันนี้เรายังมีอาจารย์ฝรั่ง      ยืนยงยั้งจีรังยั่งยืนอยู่
ไม่แก่เฒ่าไม่เก่าลงคงเชิดชู            ยืนยงอยู่คู่ศิลปะอมตกาล
๏ พรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว...ดังแว่วว่า         ศิลปะคู่โลกายืดยาวผ่าน
แม้ชีวิตสั้นนักไม่เนิ่นนาน              นายทำงานคือรักฉันนิรันดร์เอย 

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

วิธีการ Run path

นักศึกษาที่ต้องทำสถิติโดยใช้ Path analysis  
นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนำมา Input โปรแกรม SPSS  แล้วทำ Factor  ให้ได้ ค่าโมเดล ตามต้องการแล้วนำมาทำ Path ดังนี้

วิธีการ Run path


         2.  File  > Import Data   >      เลือกไฟล์ ที่ต้องการประมวลผล(ที่เป็นนามสกุล .sav)อย่าลืมเปลี่ยน
     file of type  ข้างล่างเป็น .sav  ก่อนเดี๋ยวจะหาไม่เจอแล้วจึง > open

       3. ขึ้นหน้าต่างมาอีกหน้าต่างให้ save เป็นนามสกุล .psf  ก็พิมพ์ชื่อ  ไฟล์(ตามต้องการ)          
         > Save ไว้

       4. >เลือก file    >    New     >    path Diagram       >      OK เลือกไฟล์ที่ต้องการ  >   OK


      5. >คลิก Setup     >       Variable      >      Add/read variable            read for file เลือก
           PRELIS   SYTEM FILE   >       BROWRE  เลือก   >     ไฟล์ที่ saveไว้(ตัวอย่าง path1)      กด  >  OK

      6.   จากนั้นให้    ลบ  CONST  ออก            7.       ลากตัวแปรมาไว้ในช่องว่างๆ ด้านขวามือ ไม่ต้องเรียง   เพราะ ไม่มีผลอะไร
        path โปรแกรมจะทำการวิเคราะห์ให้เอง


      8.       คลิก SETUP        >                Build SIMPLES

       9.       เอาเมาส์ไปวางหลัง relationship แล้ว enter

      10.    พิมพ์สมการเพื่อให้โปรแกรมนำไปประมวลผล ซึ่งอาจแตกต่างไปก็เป็นไปตามที่นักศึกษากำหนดชื่อเรียก(ตัวอย่าง)
 FAC1_1 = FAC2_1   FAC3_1   FAC4_1  FAC5_1 
 FAC2_1  FAC1_1   FAC6_1 


แล้วคลิกรูปเด็ก    >   วิ่ง

โปรแกรมจะประมวลและวาดรูปแบบออกมาตามสมการที่กำหนดไว้        11.    คลิกช่อง Output  >  LISREL output >ช่อง Estimate เลือก t-value เพื่อดูว่า จะมีเส้นไหนต้องตัด
                   ออกบ้าง หรือเลือกเพื่อให้แสดงค่าอื่นๆได้ตามต้องการ

        12.สำหรับการพิมพ์ข้อมูล Output เพื่อนำไปใส่เล่มวิทยานิพนธ์
             คลิกที่ File  >  Convert Output to RTF  หรือ   Tex   ก็ได้ จากนั้นให้ Save เก็บไว้ที่ Folder ที่ต้องการ

วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

มุทิตาจิตแด่อาจาร์ดร.นพดล เจนอักษร

สารถึง ดอกเตอร์รุ่น8/2 ทุกๆคนวันที่ 27 กันยายน 2557 งานเกษียณ อาจารย์ ดร.นพดล เจนอักษร หัวหน้าภาคการบริหารการศึกษา  จัดงานที่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ถนนทหารบก ตำบลบ่อพลับ อำเมือง จังหวัด นครปฐม  เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณอาจารย์ที่มีความเมตตากรุณา
เป็นอย่างสูงที่ช่วยเหลือจนทุกคนได้จบการศึกษาได้ครบในรุ่น 8/2ทุกคน  ขอเชิญร่วมงาน.......

วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 31กรกฎาคม 2557


ภาคคณะวิชาบริหารจัดงานราตรีแห่งความยินดี

วันที่ 27 ก.ค.57 ที่ค่ายทองฑีฆายุ นครปฐม ภาคคณะวิชาการบริหารการศึกษาฯได้จัดงานแสดงความยินดีต่อ ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่จบการศึกษาและเข้ารับพระทานปริญญาในวันที่ 31 ก.ค.57นี้
                 
                                                         รุ่น 8  ถ่ายภาพร่วมกับคณาจารย์

***ท่านอาจารย์ว่าที่พันตรี ดร.นพดล ได้ให้โอวาทในงานเมื่อคืน(27ก.ค.57) ด้วยวาทะทอง"ให้ทำงานสนองคุณแผ่นดิน"
***ท่านอาจารย์ดร.ประเสริฐ ให้โอวาท สำคัญ" บัณฑิตที่มาเรียนเปรียบเมือนลูกนกที่ขนยังไม่ขึ้น อาจารย์คือคนเลี้ยงนก เมื่อปีกยังไม่กล้าแข็งก็ไม่ปล่อยให้บินไปเพราะอาจจะตกได้ ตอนนี้ทุกๆคน
ปีกเริ่มกล้าแข็งแล้วสามารถบินได้แล้ว อาจารย์จึงปล่อยไป   ยังมีอะไรอีกมากในโลกกว้าง
ที่ต้องเรียนรู้อีกมากมาย คำว่าดอกเตอร์นำหน้าของเรานั้นเพิ่งเริ่มต้น ยังไม่จบแค่นี้  จงเรียนรู้เพื่อให้สมกับคำว่าดอกเตอร์นำหน้า"
รุ่น8/2 จบพร้อมกันหมดทุกคนจากการร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเป็นทีมช่วยเหลือกันและด้วยความเมตตาจากท่านอาจารย์ว่าที่พันตรี ดร.นพดล หัวหน้าภาคฯ ท่านอาจารย์ดร.ประเสริฐ ที่ทำให้ความภาคภูมิใจให้กับศิษย์มิรู้ลืม

ต้องยกย่องประธานรุ่น ดร.ณรินทร์ เป็นผู้นำที่สามารถนำทุกคนให้ร่วมกันช่วยเหลือทุกคนในรุ่นจนสามารถจบการศึกษาได้ทั้งหมดนับเป็นเกียรติประวัติของรุ่นและภาควิชาการบริหารการศึกษาเป็นครั้งแรกที่จบทั้งรุ่นและเป็นตัวอย่างให้กับรุ่นต่อๆไปว่านอกจากท่านอาจารย์ที่มีเมตตาให้โอกาสให้เวลาอย่างเต็มที่แล้ว เพื่อนๆที่เรียนด้วยกันมีความสำคัญอย่างมากที่ต้องช่วยเหลือกันอย่างจริงใจ สามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ ทุกคน  จึงจะมีวันนี้วันแห่งความภาคภูมิใจ***